Tepecik Mh. Kemaliye Cad., Kemaliye Bulv.
(0262) 331 53 74 – 321 31 82